Luennoitsijat

Ke 22.3.2023
Vanajasali, Liikennepolitiikka ja strateginen tilannekuva

Marko, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Liikenneverkon strategisen tilannekuvan rooli ja kehittäminen osana Liikenne 12-suunnitteluprosessia.

Mäenpää on toiminut erityisasiantuntijana Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa reilut kolme vuotta. Traficomissa hän on osallistunut hyvin laajasti liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyviin selvityksiin, tutkimuksiin, suunnitteluun ja vaikuttamiseen alueellisesta tasosta aina EU-tasolle. Markon osaaminen ja tehtävät painottuvat etenkin tavaraliikenteeseen. Hän on osallistunut Liikenne 12-suunnitteluprosessiin ja vastaa mm. siihen liittyvien Liikenneverkon strategisen tilannekuvan sekä Liikenteen palvelujen tilannekuvaan kuuluvan Tavaraliikenteen tilannekuvan koordinoinnista ja kehittämisestä. Lisäksi Marko toimii Traficomin edustajana mm. alueellisissa liikennejärjestelmätyöryhmissä, kansallisessa CEF- ja TEN-T-tiimissä sekä Väyläviraston vetämissä yhteistyökeskusteluissa alan yritysten ja järjestöjen kanssa. Ennen Traficomia Marko on työskennellyt reilut 18 vuotta konsulttina vastaavantyyppisten projektien parissa, joita hän on ollut tekemässä kunta-, maakunta- ja valtakunnan tasolla, Pohjoismaiden sekä koko Barentsin alueella ja myös Euroopan laajuisella TEN-T-verkolla.


Perälä, Hanna Liikenne- ja viestintäministeriö

MAL-sopimusten rooli liikennejärjestelmän kehittämisessä

Liikenneneuvos Hanna Perälä työskentelee liikenne- ja viestintäministeriössä. Perälän työtehtäviin kuuluvat mm. kaupunkipolitiikka ja maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevat sopimukset kaupunkiseutujen ja valtion välillä.


Maria Torttila, Liikenne- ja viestintäministeriö

MAL-sopimusten rooli liikennejärjestelmän kehittämisessä

Liikennejärjestelmän tulevaisuuskuva

Maria Torttila (DI) toimii erityisasiantuntijana liikenne- ja viestintäministeriön verkko-osastolla. Työtehtäviin kuuluvat mm. Liikenne 12-suunnitelman toimeenpano ja seuraavan suunnitelman laatiminen sekä kaupunkiseutujen sopimus- ja liikennejärjestelmäyhteistyö.


Kuukasjärvi Kaisa, Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikennejärjestelmän tulevaisuuskuva

Kaisa Kuukasjärvi (FM) toimii liikenneneuvoksena liikenne- ja viestintäministeriön verkko-osastolla. Työtehtäviin kuuluvat mm. Liikenne12-suunnitelman laatiminen, TEN-T-verkkoja koskevan lainsäädännön valmistelu sekä muut liikenneinfraan liittyvät tehtävät rahoituksesta lainsäädäntöön.


Wood Päivi, Keskuskauppakamari

Onko Suomi muuttumassa liikenteen solmukohdasta pääteasemaksi?


Liimatainen Heikki, Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Saavutettavuuden kunnianpalautus

Professori Heikki Liimatainen on Suomen johtavia liikenne- ja kuljetusjärjestelmien, erityisesti liikenteen ilmastopolitiikan asiantuntijoita. Hän on johtanut Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verneä vuodesta 2016. Liimatainen on julkaissut yli 30 artikkelia korkeatasoisissa kansainvälisissä journaaleissa liikenteen hiilidioksidipäästöihin, turvallisuuteen ja liikenneköyhyyteen liittyvistä teemoista. Hänet on myös palkittu tiedeviestinnästä.


Metsäranta Heikki, Wuutis Oy

Kaupungit liikennepolitiikassa

Heikki Metsäranta on liikennetekniikan diplomi-insinööri ja alalla kokenut konsultti.

Liikennealalla Heikkiä kiinnostavat erityisesti liikennepolitiikka ja liikennetalous, joista aiheista hän on Väylät ja Liikenne -päivillä ollut aiemminkin äänessä. Tämänkertaisessa esityksessä ollaan liikennepolitiikan puolella


Olin, Janne, Aalto-yliopisto

  Suomalaisen liikennepolitiikan kulttuuri ja liikenteen automaatio

Janne Olin työskentelee väitöskirjatutkijana Aalto-yliopistossa insinööritieteiden korkeakoulussa. Olinin sosiologiaa ja insinööritieteitä yhdistelevä tutkimus käsittelee liikennejärjestelmäkehityksen politiikkaa uusien liikkumisteknologioiden kautta. Aiemmin Olin on työskennellyt suunnittelijana kestävän liikkumisen parissa.

Ke 22.3.2023
Biorex 1 Suuret ja pienet hankkeet

Huomo, Ari, Väylävirasto

  Kustannusohjaus kiinteänä osana kestävää Infrarakentamista


Heikkilä Rauno, Oulun yliopisto

  Automaattiset työkoneet muuttavat väylärakennustyömaata


Kimmo Heiniaho, Ramboll Finland Oy

  Visualisoinnin ja havainnollistamisen hyödyt suunnittelussa

Kimmo Heiniaho, visualisointi-tiimin vetäjä Ramboll Finland Oy. Visualisointi Rambollissa tarkoittaa teknisten suunnitelma-aineistojen herättämistä eloon havainnollisen ja helposti ymmärrettävän esitystavan avulla. Visualisoimalla suunnitelmat, ei niihin tutustujan tarvitse omata teknisten piirustusten lukutaitoa, vaan lopputulos ja sen sijoitus luonnolliseen ympäristöön tapahtuu havainnekuvia, mallia tai videoita katsomalla. Rambollissa visualisointia ja mallinnusta tehdään pääasiassa katu-, väylä- ja yleisten alueiden suunnitteluprojekteissa monipuolisilla työkaluilla mm. Infraworks, Unity, Lumion, Unreal Engine, Enscape ja 3ds Max. Lisätietoja www.visu.ramboll.fi


Pakkala Erno, Finnmap Infra Oy

  Tietomallipohjainen valvonta väylähankeissa

Erno Pakkala on erikoistunut työssään tietomallinnuksen asiantuntijatehtäviin suunnittelussa, rakentamisessa ja rakennuttamisessa.

Ernolla on pitkä kokemus erityisesti suurien Stk-hankkeiden tietomallinnuksesta, laadun varmistamisesta ja laadun valvonnasta.

Finnmap Infralla hän on aktiivisesti kehittänyt uusia toimintatapoja, mm. tietomallinnuksen parempaa hyödyntämistä sekä suunnittelussa että rakennuttamisessa.


Niko Palo, Ramboll Finland Oy

  Detaljien merkitys pyöräteiden rakennussuunnittelussa

Niko toimii suunnittelupäällikkönä Rambollissa. Hänellä on yli 13 vuoden kokemus pyöräliikenteen asiantuntijatehtävistä. Niko toimi Helsingin kaupungilla vuosina 2009 – 2016 pyöräliikenteen asiantuntijana, sysäten liikkeelle monia periaatteellisia muutoksia suunnittelukäytäntöihin, jotka koetaan nykyisin keskeisenä osana pyöräliikenteen edistämistä. Nykyisin Niko vetää Rambollin kansainvälistä asiantuntijapalvelua, jonka tehtävänä on viedä pohjoismaista pyöräliikenteen suunnitteluosaamista lähes kaikkialle maailmassa. Niko on erikoistunut pyöräliikenteen infrastruktuurin kehittämiseen – ja suuri osa hänen työstään liittyykin rakentamiseen tähtääviin suunnitelmiin. Hän on lisäksi erikoistunut verkkosuunnitteluun, pyöräliikenteen viitoitukseen sekä on ollut laatimassa useita pyöräliikenteen ohjeita, kuten pyöräliikenne.fi ja Väylän pyöräliikenteen suunnittelu ohje (2020).


Tohmo, Sini, Väylävirasto

  Luonnon monimuotoisuuden lisääminen tieverkon suunnittelussa

Olen viidennen vuoden arkkitehtiopiskelija Tampereen yliopistosta. Olen opinnoissani suuntautunut yhdyskuntasuunnitteluun ja erityisesti minua kiinnostaa kestävä yhdyskuntasuunnittelu sekä luontoasiat kaavoituksessa. Esitykseni perustuu diplomityöhöni ”Vihreämmät väylät – luonnon monimuotoisuuden lisääminen tieverkon suunnittelussa”. Tein diplomityöni toimeksiantona Väyläviraston liikenne- ja maankäyttöosastolle vuoden 2022 aikana. 

Haaveilin aluksi urasta biologian tai maantieteen parissa, mutta päädyin lopulta löytämään itseni suorittamasta arkkitehtiopintoja. Olen kuitenkin päässyt huomaamaan niin opinnoissa kuin töissä, kuinka arkkitehdit ovat avainasemassa ratkomassa rakennetun ympäristön yhä monimutkaisempia haasteita, jotka liittyvät mm. kaupungistumiseen, ilmastonmuutokseen, biodiversiteettiin ja niukkeneviin luonnonvaroihin. Kiinnostus luontoa kohtaan on ohjannut minut tutkimaan luonnon monimuotoisuuden lisäämistä niin kaupunkiympäristössä prosenttiperiaatteen avulla kuin tieverkon suunnittelun parissa.


Ahonen, Mari, Uudenmaan ELY-keskus

Harvinaiset kasvit talteen työmaan tieltä

Diplomi-insinööri Mari Ahonen toimii projektipäällikkönä Uudenmaan ELY-keskuksen suunnitteluyksikössä. Marilla on pitkä kokemus Uudenmaan liikenneasioista. Liikenneturvallisuus, kestävä liikkuminen sekä liikenteen hallinta ovat lähellä Marin sydäntä


Ke 22.3.2023
Biorex 2, Tiedon hyödyntäminen

Viljanen, Katriina, Proxion Plan Oy

Simulointi apuna Helsinki-Pasila-radan välityskykytarkastelussa

Katriina Viljanen, DI (tuotantotalous)

Katriina toimii tällä hetkellä Proxionin liikenne- ja logistiikkasuunnittelun ryhmäpäällikkönä. Esimiestyön lisäksi hän toimii rautateihin liittyvien suunnittelu- ja selvitysprojektien projektipäällikkönä. Yhdentoista vuoden työkokemus logistiikan ja tilaustoimitusketjun hallinnasta, joista kahdeksan viimeisintä rautatiealan monipuolisissa asiantuntijatehtävissä. Hänellä on monipuolinen kokemus erilaisista rautatiealan suunnittelutehtävistä aina asiakkaan näkökulmasta konsultin rooliin. Katriinalla on hyvä ymmärrys rataverkon tavaraliikenteestä työkokemuksen pohjalta sekä ymmärrys suunnitteluhankkeiden koko elinkaaresta esiselvityksistä tarkempiin teknisempiin suunnitelmiin.

Tikka, Kaisa-Liisa, Proxion Plan Oy

Simulointi apuna Helsinki-Pasila-radan välityskykytarkastelussa

Kaisa-Liisa Tikka, DI (tietojohtaminen)

Kaisa-Liisa toimii tällä hetkellä Proxionilla liikennesuunnittelun projektipäällikkönä ja asiantuntijana. Hänellä on yli yhdeksän vuoden laaja-alainen kokemus logistiikan monipuolisista asiantuntijatehtävistä. Näistä kahdeksan viimeisintä vuotta on keskittynyt erilaisiin rautatiealan suunnittelutehtäviin. Kaisa-Liisa toimii liikennesuunnittelun selvityksissä sekä projektipäällikkönä että asiantuntijana. Kaisa-Liisan erityisosaaminen on aikataulusuunnittelu sekä kokemusperäinen näkemys ratakapasiteetista ja infran tilasta.


Lautanala Janne, Fintraffic

Liikenteen dataekosysteemi vauhdittaa liikenteen digitalisaatiota

Janne Lautanala toimii Fintrafficin Ekosysteemi- ja teknologiajohtajana. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus digitaalisten ratkaisujen kehittämisestä eri toimialoille. Ennen Fintrafficia hän on työskennellyt erilaisissa johtotehtävissä mm. Wärtsilällä, Accenturella, Avanadella Aasiassa ja Pohjoismaissa.


Pihlajamaa, Olli, VTT

Matkatiedon laatu ja sen mittaaminen

Olli Pihlajamaa toimii erikoistutkijana Teknologian Tutkimuskeskus VTT:llä liikenteen digitaalisten palveluiden ja ratkaisujen kehittämisessä. Hänellä on yli 30 vuoden monipuolinen kokemus tiedonhallinnan, eri alojen digitaalisten ratkaisujen, mobiilipalveluiden sekä kestävän tietoyhteiskuntakehityksen parissa. Viimeisten 10 vuoden aikana Olli on työskennellyt älyliikenteen ja liikkumispalveluiden parissa. Hän työskentelee tällä hetkellä digitaalisten matkailuliikkumisen palveluiden ja kaupunkiraideliikenteen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa sekä vetää Tampereen raitiotieympäristöön rakennettavan Lyyli Living Lab -ympäristön toiminnallisuuden rakentamista. Matkatietoon perustuvat palvelut ja matkatiedon digitaalinen infrastruktuuri ovat keskiössä hänen pyrkiessä edistämään kestävää kulkumuotosiirtymää sekä seuraavan sukupolven Beyond MaaS -palveluita, joissa matkatietoon perustuvat palvelut integroituvat yhä syvemmin liikkumisen kontekstiin sekä toimialarajat ylittäen liikkumisen syihin.


Kantojärvi, Teea, Väylävirasto

Mitä mahdollistaa tietosisällöltään rikas tiedonsiirto

Tapper, Niki, Ramboll Finland Oy

Mitä mahdollistaa tietosisällöltään rikas tiedonsiirto


Kaaranen, Heikki, Proxion Oy

5G-laboratorio ja radioverkkojen mittaaminen


Helelä, Markus, Sweco

Future Railway Timetabling and Operations Optimization In Finland

Helelä on erikoistunut rautatie- ja raitioliikenteen tekniseen aikataulusuunnitteluun, kapasiteetti- ja liikennetarkasteluihin sekä mallinnukseen; ajoneuvoliikenteen osalta erikoistuminen koskee liikennevirran ominaisuuksia ja mallinnusta (liikenteen toimivuustarkastelut). Hän omaa 16 vuoden monipuolisen työkokemuksen liikennealalta. Hän on toiminut Digiradan ATO-osaprojektissa (Automaattinen junaliikenne) TMS-vastuuhenkilönä (liikenteenhallinnan järjestelmä) 2021–2022. Lisätietoja: www.linkedin.com/in/mhelela


Laitinen, Arttu, Marshall AI

AI4Cities: Päästövähennykset liikenteen ohjauksen optimoinnilla

Arttu on MarshallAIn myyntipäällikkö ja vuosia työskennellyt tekoälyn parissa tehden videoanalytiikalla kaupunkien liikenteestä tehokkaampaa ja turvallisempaa.


Ke 22.3.2023
Biorex 3, Kestävä liikkuminen

Merilahti, Kaisa, Ramboll Finland Oy

Kestävän matkailun haasteet – Case Ähtäri Zoo & Tuurin Kauppakylä

Kaisa Merilahti on koulutukseltaan ympäristöekonomi (MMM) ja toimii kestävän matkailun kehittämisen projektipäällikkönä. Kaisa koordinoi Rambollin monialaisia palveluita matkailuelinkeinon tarpeisiin. Lisäksi Kaisa on Visit Finland Akatemian valmentaja vastuullisuudessa ja kestävässä kehityksessä matkailutoimialalle Suomessa. Kaisalla on laaja-alainen kokemus matkailun alueellisesta kehittämisestä ja matkailutoimijoiden yhteistyön sekä osaamisen edistämisestä.


Weiste, Henriika, WayStep Consulting Oy

Pitkät työmatkat ja kaukoliikenteen valtakunnallinen palvelutaso

Henriika Weiste on liikennejärjestelmäsuunnittelun ja joukkoliikenteen konkarikonsultti, jolla on pitkä kokemus monipuolisista ja haastavista suunnitteluprojekteista sekä valtakunnan tasolla että alueilla. Kaukoliikenteen valtakunnallisista palvelutasomäärityksistä hän on vastannut useammalla suunnittelukierroksella. Weiste on koulutukseltaan rakentamistekniikan diplomi-insinööri, ja johtamisen ja organisaation puolelta valmistunut kauppatieteiden maisteri. Weiste toimii yrittäjänä ja WayStep Consulting Oy:n toimitusjohtajana. WayStep Consulting Oy viettää tänä vuotta juhlavuotta yrityksen täyttäessä 15 vuotta.


Hyvönen, Anna-Sofia, Sitowise Oy

Varsinais-Suomen opit alueellisen junaliikenteen järjestämiseen

Anna-Sofia Hyvönen työskentelee Sitowisessä projektipäällikkönä. Hänen projektinsa koostuvat joukkoliikenteen ja liikennejärjestelmien strategisesta kehittämisestä ja suunnittelusta sekä liikenteen ja maankäytön vuorovaikutuksesta.

Salla Murmann työskentelee Varsinais-Suomen liitossa erikoissuunnittelijana. Hänen tehtäviinsä kuuluu maakuntakaavoitus liikenteen teemavastuulla sekä alueellisen liikennejärjestelmätyön koordinointi Varsinais-Suomessa ja Turun kaupunkiseudulla.

Murmann, Salla, Varsinais-Suomen liitto

Varsinais-Suomen opit alueellisen junaliikenteen järjestämiseen

Salla Murmann työskentelee Varsinais-Suomen liitossa erikoissuunnittelijana. Hänen tehtäviinsä kuuluu maakuntakaavoitus liikenteen teemavastuulla sekä alueellisen liikennejärjestelmätyön koordinointi Varsinais-Suomessa ja Turun kaupunkiseudulla.


Pätynen, ANNA, Traficom

Alueellisen junaliikenteen liikennöintikustannukset ja matkustaja

Salla Murmann työskentelee Varsinais-Suomen liitossa erikoissuunnittelijana. Hänen tehtäviinsä kuuluu maakuntakaavoitus liikenteen teemavastuulla sekä alueellisen liikennejärjestelmätyön koordinointi Varsinais-Suomessa ja Turun kaupunkiseudulla.

Airaksinen, SIMO, WSP

Alueellisen junaliikenteen liikennöintikustannukset ja matkustaja


Viinikainen, Mikko, Finavia Oyj

Net Zero Carbon Finavia Roadmap

Mikko Viinikainen, Kestävänkehityksen johtaja, Finavia Oyj, Vice President, Sustainability & Environment, Finavia Corporation, Finland

Mikko työskentelee kestävän kehityksen johtajana Finaviassa, joka
ylläpitää 20 lentoasemaa Suomessa. Hän on toiminut lentoliikenteen ja lentoasemien ympäristökysymysten parissa 1990-luvulta saakka ja johtaa Finavian keskitettyä Ympäristö-yksikköä Vantaalla. Finavian ympäristötyö on ISO14001 sertifioitu ja sen oma toiminta lentoasemilla on hiilineutraalia.
Hän on kv. yhteistyössä toiminut Airports Council International/Europe’n (ACI/E) ympäristökomitean puheenjohtajana 2019-2022 sekä ollut puhujana mm. UNFCCC:n, ICAO:n ja EASA:n tilaisuuksissa.


Huhta, RIKU, Destia Oy

Sähkölentokoneet – Suomen lentoliikenteen pelastaja?

DI Riku Huhta työskentelee Destialla Strategiset liikennejärjestelmät – yksikössä projektipäällikkönä. Työssään hän analysoi teollisuuden, kaupan ja matkailun sekä liikennejärjestelmän vuorovaikutusta. Uransa aikana hän on toteuttanut monipuolisia tarkasteluja henkilö- ja tavaraliikennejärjestelmiin sekä vaihtoehtoisiin käyttövoimiin liittyen.

Uusi-Rauva, Ville, HSL

Kohti päästötöntä joukkoliikennettä

Villellä on yli kymmenen vuoden kokemus joukkoliikenteen eri tehtävistä HSL:n palveluksessa. Tällä hetkellä Ville toimii sähköbussien hankepäällikkönä, vastuullaan kaupunkibussiliikenteen hallittu sähköinen siirtymä Helsingin seudulla.


Ke 22.3.2023
Neuvotteluhuone 1, Turvallinen liikenne

Rajamäki, Riikka, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Suomen tieliikenteen turvallisuus eurooppalaisessa vertailussa

Erityisasiantuntija Riikka Rajamäki on työskennellyt Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa vuodesta 2014 alkaen. Työssään hän laatii tieliikenteen turvallisuuteen liittyviä tilastoja ja analyyseja ja osallistuu tutkimusten tilaamiseen ja ohjaamiseen. Hän oli Traficomin vastuuhenkilönä EU-hankkeessa, jossa 19 maata keräsi tieliikenneturvallisuuden indikaattoritietoja (Baseline-hanke) ja vastaa Traficomissa myös jatkohankkeesta. Rajamäki on onnettomuustilastoihin keskittyvässä OECDn IRTAD-työryhmässä Suomen edustaja.


Silla, Anne, Traficom

LiiLiikenneturvallisuustietojen kerääminen – Kokemukset EU-hankkeesta

Anne Silla työskentelee tällä hetkellä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa raideliikenteen turvallisuuden erityisasiantuntijana. Esitys liittyy hänen aiempaan työhönsä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssä, jossa hän toimi esityksen aiheena olevan hankkeen projektipäällikkönä. Anne on koulutukseltaan tekniikan tohtori ja hänellä on yli 15 vuoden kokemus tie- ja raideliikenteen turvallisuustutkimuksesta. Hän on toiminut projektipäällikkönä lukuisissa kotimaisissa hankkeissa sekä työpakettien vetäjän EU-hankkeissa. Pääosa Annen hankkeista liittyy turvallisuusvaikutusten arviointeihin, joiden aiheina ovat olleet mm. junan allejääntien estämisen toimenpiteet, tasoristeysten turvallisuustoimenpiteet, kevyelle liikenteelle suunnatut älyliikenteen sovellukset, kuljettajien tukijärjestelmät sekä automaattiajaminen.


Malin, Fanny, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Liikenneturvallisuustietojen kerääminen – Kokemukset EU-hankkeesta

Fanny Malin työskentelee tutkimustiimin vetäjänä ja tutkijana VTT:llä. Malin on tehnyt erityisesti liikenneturvallisuusvaikutusten arviointiin liittyviä kotimaisia ja EU-hankkeita. Hankkeet ovat keskittyneet mm. infran, taajamien ja jalankulkijoiden turvallisuuteen, automaattiajamiseen sekä ITS/C-ITS-järjestelmiin.Nokkonen, Nelli, Afry Finland OY

Sivutuulen huomioiminen ratasuunnittelussa

Keväällä 2021 aloittanut työskentelyn AFRY Finland OY:ssä tie- ja rautatieosastolla. Vuodesta 2017 lähtien opiskellut maankäytön – ja liikennetekniikan suunnittelua Aalto-yliopistossa. Suorittanut opintokokonaisuuksia Ranskalaisessa teknillisessä yliopistossa Grenoble Institute of Technology sekä Hollantilaisessa yliopistossa University of Twente. Diplomityössään tutkinut sivutuulen vaikutusta rautatieliikenteeseen.Marila, Juho, Proxion Plan Oy

Liikenteen ja infran kyberturvallisuus – yhteinen asia

Juho Marila, Proxionin turvajärjestelyliiketoimintojen johtaja. Juho on turvallisuusalan laaja-alainen ja monipuolinen ammattilainen, joka on työskennellyt vaativien turvajärjestelyasioiden parissa jo yli 16 vuotta. Kokemusta on kertynyt sekä yksityis- että viranomaissektorilta. Juho on työskennellyt turvallisuusalan yrityksessä, poliisissa ja ydinvoimayhtiössä. Työtehtävät ovat käsittäneet turvallisuusjohtamista sekä fyysisiä, teknisiä, hallinnollisia ja operatiivisia turvajärjestelyjä. Painopiste on ollut security-asioissa, kuten kyberturvallisuudessa, fyysisessä suojaamisessa ja operatiivisen vasteen ja valvonnan järjestämisessä, mutta myös safety-puolen asiat ovat tulleet hyvin tutuiksi.”Tuononen, Ari, RoadCloud Oy

Liikenne- ja olosuhdetiedon yhteenkytkentä liikenneonnettomuuksien välttämiseksi

Ari Tuononen on työskennellyt 15 vuoden ajan tutkijana Teknillisessä Korkeakoulussa, Goodyearilla Luxembourgissa ja Aalto yliopistossa, jossa hän veti ajoneuvotekniikan tutkimusryhmää. Ari perusti RoadCloud:n koska halusi valjastaa hyötyajoneuvot tiedontuotantoon liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja kunnossapidon tehostamiseksi.Kinnunen, Teemu Ramboll Finland Oy

Fiksun mopoilun ohjelma

Teemu Kinnunen, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy

Teemu Kinnunen toimii liikenneturvallisuussuunnittelun projektinvetäjänä Oulussa. Liikenneturvallisuustyössä painopiste on ollut kuntien liikenneturvallisuustyössä ja ennen kaikkea liikennekasvatuksessa. Koulukuljetukset ovat tulleet tutuksi myös monelta kantilta. Fiksun mopoilun hanke lähti myös liikkeelle Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijatyön myötä kuntien liikenneturvallisuusryhmistä.


Vainikainen, Iiro, Sweco Infra & Rail Oy/SWECO FINLAND OY

Oppia Euroopasta sähköpotkulautojen hallintaan

Iiro Vainikainen on kaupunkiliikkumisen asiantuntija, joka on erikoistunut kaupunkiraideliikenteeseen ja kestäviin liikkumismuotoihin. Hänen intohimonaan on luoda enemmän ja parempaa kaupunkia, jossa olennaisena osana on liikkumisen helppous ja kestävyys. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on hänelle oleellista olla mukana suunnittelemassa kaupunkia kävelyn, pyöräilyn ja raidepohjaisen joukkoliikenteen varaan. Iiron intohimo parempaan kaupunkiin ja kaupunkiliikkumiseen johti myös vapaa-ajan projektina Kaupunki raiteilla -videokanavan perustamiseen, jossa hän toimii videoiden tuottajana.

Lehtinen, Eeropekka, Sweco Infra & Rail Oy/Sweco Finland Oy

Oppia Euroopasta sähköpotkulautojen hallintaan

Eeropekka Lehtinen on kestävän kaupunkisuunnittelun ammattilainen, joka on erikoistunut ihmisten liikkumiseen. Maantieteilijän koulutus näkyy hänen tavassaan käsitellä kokonaisvaltaisia aihekokonaisuuksia sekä ymmärtämään syyseuraus -suhteita. Eeropekka edistää kestävää liikkumista niin laajoissa strategiatöissä kuin detaljitason suunnitteluhankkeissa. Hänen tavoitteenaan on luoda sellaista yhdyskuntarakennetta ja katuympäristöä, jossa kestävät kulkumuodot ovat aina helpoin ja toimivin ratkaisu arkipäiväisiin matkoihin. Hän pyrkii nostam


Ke 22.3.2023
Studio, Keskusteluja

Pastinen, Virpi, Idman, Mika ja West, Jens,
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Valtakunnallinen liikenteen ennustejärjestelmä -keskustelu


Jounila, Risto, WSP Finland Oy & Teemu, Jama, Qissa

Kannattaako rakentaa tiiviisti? Liikenne- ja maankäyttödilemmat -keskustelu

Qissa ( https://qissa.fi/ ) startupin perustaja arkkitehti Teemu Jama on tutkiva kaupunkisuunnittelija, jonka missio on tuoda avointa, ymmärrettävää ja selkokielistä data-analytiikkaa suunnittelun tueksi. Teemulla on monipuolinen kokemus eri mittakaavan kaupunkisuunnittelusta sekä rakennusten että liikenteen maankäytön osalta julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. Työkseen hän tekee suunnittelua, kaupunkikehityskonsultointia ja tutkimusta. Kaikessa niissä ajattelu nojaa vahvasti ratkaisuiden ”ylialaisiin” (transdisciplinary) vaikutuksiin sosiaalisesti ja reaalitaloudellisesti kestävän kaupunkikehityksen vinkkelistä.

Jounila, Risto, WSP Finland Oy

Kannattaako rakentaa tiiviisti? Liikenne- ja maankäyttödilemmat -keskustelu

WSP Finlandin Risto Jounilalla on kokemusta ja tietoa liikennehankkeiden suunnittelusta ja arvioinneista ympäri maailmaa. Hän on työskennellyt monialaisissa projekteissa pitkiä jaksoja Suomen lisäksi Uudessa-Seelannissa, Ruotsissa ja Saksassa. Riston intohimona on olla mukana lisäämässä investointeja sellaiseen liikenneinfrastruktuuriin, joka edistää elinvoimaisia kaupunkeja.


Lang, Sonja, Ubigu Oy

Väylien esiselvitysopas -keskustelu

Sonja Lang on toiminut kaupunkisuunnittelun ja liikennejärjestelmäsuunnittelun parissa yli 16 vuotta. Viime vuosien aikana työt ovat painottuneet strategiseen liikennesuunnitteluun, ohjetöihin sekä rakennetun ympäristön, infran ja liikenteen tiedonhallinnan ja digitalisaation edistämiseen. Ubigu Oy:ssä Sonja toimii liiketoimintajohtajana ja hallituksen puheenjohtajana.

Haapamäki, Taina, FLOU Oy

Väylien esiselvitysopas -keskustelu

Taina Haapamäellä on yli 15 vuotta kokemusta liikennejärjestelmätason analyyseistä, menetelmäkehityksestä ja ohjetöistä. Urallaan hän on osallistunut lukuisien liikennehankkeiden arviointiin, esiselvityksiin sekä ollut kehittämässä erityisesti taloudellisten vaikutusten arviointimenetelmiä. Taina toimii FLOU Oy:n toimitusjohtajana ja luotsaa 10-henkistä asiantuntijatiimiä.

Marko Nyby, Väylävirasto

Väylien esiselvitysopas -keskustelu

Marko Nyby toimii Väyläviraston väylien suunnittelussa projektipäällikkönä teettäen mm. ratojen hankesuunnitelmia. Konsulttiurallaan hän on vastannut useista esiselvityksistä sekä hankearvioinneista.

Forsten-Astikainen Riitta Pohjois-Savon liitto

Viitoskäytävä – Verkostoihin ja tietoon perustuvaa kumppanuutta -keskustelu

Riitta Forsten-Astikainen

KTM, MBA, Hankejohtaja Viitoskäytävä – Kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke

Keskustelussa mukana: Markus Lahtinen PTT, Patrick Hublin Pohjois-Savon liitto


To 23.3.2023
Vanajasali, Muuttuva toimintaympäristö

Mäntynen, JORMA, Destia

Pääväylien modernisointi


Holm, Pasi, FCG oy

Vähäliikenteisen tieverkon kunto ja huoltovarmuus


Rantala, Jarkko, AFRY Finland Oy

Toimintaympäristö muuttui nopeasti, miten vaikuttaa kuljetuksiin

Tarkennettu otsikko: Logistinen toimintaympäristö muuttui kilpailuedusta haastavaksi, miten vaikuttaa kuljetusjärjestelmien toimintamalleihin? Case Keski-Karjala

TkT Jarkko Rantala toimii logistiikan johtavana asiantuntijana AFRY Finland Oy:ssa. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus kuljetusjärjestelmien, logistiikan ja toimitusketjun hallinnan tutkimus- ja kehittämistehtävistä sekä konsultti- ja suunnittelualan yrityksissä että akateemisessa maailmassa toimien logistiikan professorina Tampereen teknillisessä yliopistossa. Hän on toiminut myös elinkeinoelämässä myynnin ja liiketoimintayksiköiden johtotehtävissä. Hän on toteuttanut 15 vuoden aikana useita kehitysprojekteja Pohjois-Karjalan alueella liittyen Venäjälle suuntautuvien kuljetuskäytävien ja logistiikkakeskuskonseptien kehittämiseen sekä yrityksille uusien markkinoiden avaamiseen. Nyt alueella työskennellään yritys- ja logistiikka-alueiden kehittämisen parissa aivan uudessa liiketoimintaympäristön tilanteessa. Myös arktisen alueen logistinen tulevaisuus ja saavutettavuus ovat viime vuosina olleet hänen suuren mielenkiinnon kohteena.


Venäläinen, Pirjo, Metsäteho Oy

Puukuljetusvirrat muutoksessa

Erikoistutkija Pirjo Venäläinen Metsäteho Oy:stä on toiminut logistiikan tutkimus- ja kehitystehtävissä reilut 20 vuotta. Metsäteholla hänen tehtäviinsä kuuluu kotimaisen puulogistiikan tutkimus.


Pöllänen, MARKUS, Tampereen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Liikennealan diplomi-insinöörien osaamistarpeet

Markus Pöllänen työskentelee lehtorina Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä. Vernessä Markuksen työ liittyy vahvasti liikenne- ja kuljetusjärjestelmien opetukseen, johon liittyen esityksessä käsitellään diplomi-insinöörien osaamistarpeita. Markuksen opetus- ja tutkimusalueita ovat erityisesti liikenteen turvallisuus, kuljetusjärjestelmät ja tulevaisuuden liikenne, johon liittyen Markus vastaa myös tulevaisuudentutkimuksen opetuksesta Tampereen yliopistossa.


Miettinen, HEGE, WSP

Tunnin junista tunnin vuoroväliin

Hege Miettinen on diplomi-insinööri ja joukkoliikennesuunnittelija WSP:llä. Miettisen kokemus painottuu joukkoliikenteen liikennöinnin suunnitteluun, eli matka-ajan ja liikennöintikustannusten arviointiin, aikataulu- ja liikennöintirakenteiden suunnitteluun sekä joukkoliikenteen järjestämistapojen selvityksiin. Vapaa-ajallaan Miettinen osallistuu vahvasti liikennepoliittiseen keskusteluun. Lisäksi alkuvuonna 2022 hän puheenjohti Vihreiden liikennepoliittista työryhmää. Esityksessään Miettinen yhdistää merkittävimmät havaintonsa Suomen rataverkon kehittämisestä työprojektien, liikennepoliittisten keskustelujen ja blogiaktivismin pohjalta.


Sainio, KAISA, Traficom

Raideliikenteen toimintavarmuuden kehittäminen

Toimin Traficomin raideliikenne-palvelukokonaisuuden päällikkönä. Olen koko työurani tehnyt EU-vaikuttamista ja toiminut raideliikenteen parissakin jo yli 15 vuotta. Olen koulutukseltani mm. juristi, mistä johtuen sääntely-ympäristö on tuttua, mutta sääntelyn kehittämisen lisäksi pyrin kehittämään alan toimintaedellytyksiä myös laajemmin. Traficomissa raideliikenteen palvelukokonaisuuden tehtävät liittyvät etenkin raideliikenteen turvallisuuteen ja yhteentoimivuuteen: luvitukseen, valvontaan ja vaikuttamiseen. Viime vuosina myös toimintavarmuuden merkitys on kasvanut merkittävästi ja siinäkin tavoitteenamme on parantaa raideliikenteen toimintaedellytyksiä hyvässä yhteistyössä raideliikenteen toimijoiden kanssa sekä alan tarpeet ja edellytykset huomioiden.

Pirttimäki, Jouko, Traficom

Raideliikenteen toimintavarmuuden kehittäminen

Traficomin raideliikenne -palvelukokonaisuuden johtava asiantuntija ja toimintavarmuustiimin vetäjä.


Gruzdaitis, Leena, WSP Finland Oy

Pandemian vaikutukset liikkumiseen meillä ja muissa pohjoismaissa

Leena Gruzdaitis työskentelee WSP Finland Oy:ssä yksikönpäällikkönä sekä projektipäällikkönä ja asiantuntijana. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus kestävän liikkumisen edistämisestä sekä liikenteen ja liikkumisen strategisista selvityksistä ja suunnittelusta. Häntä on aina kiinnostanut käyttäjälähtöinen näkökulma liikkumisen suunnittelussa; liikkumiskäyttäytyminen ja liikkumisvalinnat. Koronapandemia on vaikuttanut laajasti yhteiskuntaan ja liikkumiseen, ja pandemian myötä liikkumisen tavat ja syyt ovat muuttuneet monella tapaa. Esityksessään hän kertoo mielenkiintoisia havaintoja liikkumistottumusten ja -valintojen muutoksista meillä Suomessa ja muissa pohjoismaissa perustuen WSP:n tekemään laajaan pohjoismaiseen liikkumistutkimukseen.


To 23.3.2023
Biorex 1, Suuret ja pienet hankkeet

Saarinen, Jani, Vison Oy

IPT-mallien ja lean-rakentamisen esteet infra-hankkeissa


Asikainen, Miia, Rakentamisen Laatu RALA ry

Arvoa luovan rakentamisen johtamisjärjestelmä

Salminen, Juha, Salmicon Oy

Arvoa luovan rakentamisen johtamisjärjestelmä


Heinonen, OLIVER, FLOU

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen digitaalinen tilannekuva

Oliverin on vaikea pitää näppejään erossa luovista projekteista. Hän rakentelee käyttäjäkokemuksen kannalta miellyttäviä kokonaisuuksia niin sisustuksellisessa mielessä kotonaan, työpajojen muodossa infrahankkeissa että sovelluskehitysmielessä vähän siellä ja täällä. Hän opetteli koodaamaan Aallosta valmistumisensa jälkeen, jotta voisi puuhastella Powerpointia näyttävämpien ja interaktiivisempien esitysten kanssa. Hän kokee useiden koodausta harrastavien tavoin, ettei ole oikea koodari, kun opittavaa on jäljellä niin paljon. Toimistoaikana Oliver toimii FLOU Oy:llä projektipäällikkönä ja Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen Karaatti-allianssissa tilannekuva- ja riskienhallintavastaavana.

Asikainen, MIKKO, Kaupunkiliikenne Oy

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen digitaalinen tilannekuva

Mikko on penkkiurheilufanaatikko sanan todellisessa merkityksessä. Hän seuraa aktiivisesti kori- ja jalkapalloa ja hyödyntää tehokkaasti kaikki mahdollisuudet golfin pelaamiseen. Mikko toimii koripallossa juniorijoukkueen valmentajana ehdottoman coachaavalla otteella. Hän soveltaa samaa valmennusmentaliteettia kaikessa tekemisessään ja on aina valmis ohjaamaan keskustelun yhteisiin arvoihin sekä vaihtoehtoisten näkökulmien punnitsemiseen. Toimistoaikana Mikko toimii Kaupunkiliikenne Oy:n hankekehityspäällikön tehtävässä sekä tilaajan projektipäällikkönä kahden allianssin Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa.


Bäckström, JUHANI, WSP Finland Oy

Raitioiden yleissuunnittelu: onnistumiset, opit ja sudenkuopat

Aloitin WSP:ssä yrityskaupan myötä vuoden 2017 lopussa liikenne- ja ratasuunnittelun liiketoimintajohtajana. Tätä ennen toimin Trafix Oy:n toimitusjohtajana yrityksen 10 vuoden toiminta-ajan, jolloin yritys kasvoi Suomen suurimmaksi liikennesuunnitteluun erikoistuneeksi yritykseksi. Lisäksi itselläni on noin viiden vuoden kokemus tilaajana toimimisesta YTV:stä (nyk. HSL).

Olen toiminut projektipäällikkönä yli 25 vuotta erilaisissa joukkoliikennehankkeissa strategiatason selvityksistä rakentamishankkeisiin. Erityisen mieleenpainuvina ovat jääneet esimerkiksi Lahden oikorata, Länsimetro, Kampin terminaali, Tikkurilan matkakeskus ja Leppävaaran terminaali, johon toteutettiin ensimmäisenä laaja sähköbussien latausjärjestelmä.

Viimeisten 10 vuoden aikana ovat erityisen mielenkiintoisia olleet raitiotiehankkeet. Olen toiminut projektipäällikkönä muun muassa seuraavissa raitioteiden yleissuunnitelmissa: Raide-Jokerin linjausvaihtoehdoissa Espoon puolella 2013-2014, Vantaan ratikan yleissuunnitelmassa 2018-2019, Viikin-Malmin raitiotien yleissuunnitelmassa 2020-2021 ja Turun raitiotien yleissuunnitelmassa 2021-2022.  Suunnitelmien laadintaan on osallistunut kaikkiaan noin 150 asiantuntijaa ja suunnittelijaa.


Soininen, Olli, Fintraffic Meriliikenteenohjaus

Meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMO muokkaa tulevaisuutta

Soininen on toiminut hankepäällikkönä Fintraffic Meriliikenteenohjauksessa vuodesta 2020. Hän vastaa yhtiön kehitys- ja investointihankkeista sekä sidosryhmätoiminnasta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Vuodesta 1998 lähtien hän työskenteli eri tehtävissä Suomen Merivoimissa, missä vuodesta 2004 hän vastasi johtamis- ja valvontajärjestelmiin liittyvistä projekteista ja kehittämisestä järjestelmäpäällikkönä.


Vuori, Vilma, Raide-Jokeri-allianssi, Ramboll Finland Oy

Hankkeen onnistumisen arviointi: Case Raide-Jokeri-allianssi

Vilma Vuori on kokenut ja monipuolinen tietojohtamisen ja vuorovaikutuksen asiantuntija. Hänen erityisosaamisiaan ovat tietoperustainen arvonluonti verkostoissa, tietojohtamisen prosessien kehittäminen sekä yhteiskehittämisen ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen fasilitointi. Vilma työskentelee vuorovaikutusasiantuntijana Rambollin Maankäyttö-yksikössä. Hän toimii Raide-Jokeri-allianssin ja Kruunusillat-allianssin allianssikyvykkyystehtävissä fasilitoiden integraatiota, yhteistyötä ja johtamisen kehittämistä. Raide-Jokerissa hän vastaa myös allianssin Arvoa rahalle -raportoinnista. Ennen siirtymistään Rambolliin vuonna 2020 Vilma keskittyi yli 15 vuoden tutkimusurallaan eri yliopistoissa ja korkeakouluissa etenkin asiantuntijatyön kehittämiseen ja arvonluonnin prosesseihin. Erityisesti ihmisten tiedon jakamisen motivaatiota tukevat ja estävät tekijät ovat olleet hänen tutkimuksessaan keskeisiä kohteita.


Keisanen, REETTA, Pyöräliitto

Pyöräliikenteen suuret ja pienet hankkeet

Reetta Keisanen on Pyöräliiton hallituksen puheenjohtaja. Hän on työskennellyt kaavoituksen, liikennesuunnittelun ja liikennejärjestelmäsuunnittelun parissa. Viimeiset kymmenen vuotta hän on keskittynyt pyöräliikenteen suunnitteluun ja kehittämiseen. Keisanen työskentelee myös projektipäällikkönä Rambollissa, josta hän on tällä hetkellä vanhempainvapaalla.”


Tukiainen, Minna, Helsingin Kaupunki

Kruunusillat: Kestävä liikenneyhteys, vastuullinen toteutus

Minna Tukiainen on koulutukseltaan ympäristötekniikan diplomi-insinööri, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja työskentelee Helsingin kaupungilla alueellisessa rakennuttamisessa. Viimeiset viisi vuotta hän on toiminut Kruunusillat-rakennushankkeen parissa, toimien tilaajan ympäristö- ja vastuullisuusasioista vastaavana projektipäällikkönä. Kruunusillat-hankkeessa on kehitetty useita uusia tapoja ottaa ympäristö ja vastuullisuus huomioon ja näiden johtaminen sekä edistäminen ovat olleet projektipäällikön keskeisiä vastuualueita. Minna on yksi Suomen ensimmäisiä Ceequal-assessoreja ja perehtynyt laajasti vastuullisuuden huomiointiin infrarakentamisessa.


EINSALO, KLAUS, YIT

Kruunusillat: Kestävä liikenneyhteys, vastuullinen toteutus

Klaus Einsalo on koulutukseltaan insinöörigeologian diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta ja työskentelee YIT:llä väylärakentamisen yksikkö. Viimeiset kaksi vuotta hän on toiminut Kruunusillat-hankkeen parissa rakentajan suunnittelupäällikkönä sekä laatu- ja ympäristöpäällikkönä. Hän on nyt mukana jo toisessa allianssimuotoisessa Ceequal-hankkeessa. Kruunusillat-hankkeessa hän vastaa merkittävistä suunnitteluun ja työmaan vastuullisuuteen liittyvistä kokonaisuuksista ja ohjaa Ceequaliin vaadittavan dokumentaation syntymistä.


Sahramaa, Lauri, A-Insinöörit

Ympäristövaikutusten arvioinnin kehittäminen hankearvioinneissa

Lauri Sahramaa toimii A-Insinöörit Civil Oy:n tie-, katu- ja aluesuunnitteluyksikössä nuorempana suunnittelijana liikennesuunnitteluryhmässä. Tuore DI on toiminut useissa projekteissa noin 2 vuoden ajan, ja osallistunut hankearviointeihin, erilaisiin liikenneväyliä ja vaikutusten arviointia koskeviin selvityksiin sekä esisuunnitelmiin.”


To 23.3.2023
Biorex 2, Kaupunkien liikenne

Hyökki-Kotilainen, Katja, AFRY Finland Oy

Kestävää kaupunkikehitystä suurten kaupunkiseutujen ulkopuolella

Katja Hyökki-Kotilainen työskentelee AFRYllä Rakennetun ympäristön -liiketoiminta-alueella liikennesuunnittelun projektipäällikkönä monimuotoisissa tiestöä, liikennettä ja maankäytön suunnittelua koskevissa toimeksiannoissa. 

Hyökki-Kotilainen on toiminut alalla vuosia suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä ja ollut mukana useissa hankkeissa, joissa on etsitty ratkaisuja liikennejärjestelmien, liikkumisen ja liikenneturvallisuuden kehittämiseen.  Hyökki-Kotilaisen erityisasiantuntemusta on paikkatietojen hyödyntäminen verkostollisissa analyyseissä sekä liikenteen ja maankäytön suunnittelun apuna.

Kortesniemi, Emeliina, AFRY Finland Oy

Kestävää kaupunkikehitystä suurten kaupunkiseutujen ulkopuolella

Emeliina Kortesniemi työskentelee AFRYllä Rakennetun ympäristön -liiketoiminta-alueella liikennesuunnittelijana monipuolisissa toimeksiannoissa liittyen liikenteeseen, väyliin ja maankäytön suunnitteluun.

Kortesniemellä on muutama vuosi kokemusta suunnittelutehtävistä monipuolisissa hankkeissa. Kokemusta on kertynyt erityisesti esi- ja yleissuunnitteluun sekä jalankulun ja pyöräliikenteen suunnitteluun liittyen.


MÄKINEN, JUHA, WSP FINLAND OY

Seinäjoen keskustan ja Asemaseudun kehittäminen kestäväksi


Kantala, Tommi, FLOU Oy

Opit Oulun kesk. liikenteen YS:n yritysvaikutusten arvioinnista

Tommi toimii FLOUlla konsulttina ja aikaisemmin hän on työskennellyt liikkeenjohdon konsulttina sekä kyberturvallisuuden parissa. FLOUlla Tommi on toiminut monipuolisesti liikenteen strategisen tason haasteiden kanssa: kävelystä ja pyöräilystä lentoliikenteeseen ja meriliikenteestä raidehankkeisiin. Oulun keskustan liikenteen yleissuunnitelman yritysvaikutusten arvioinnissa Tommi toimi konsultin projektipäällikkönä.

Koukkula, Minna, Oulun kaupunki

Opit Oulun kesk. liikenteen YS:n yritysvaikutusten arvioinnista

Minna Koukkula toimii nykyjään Oulun kaupungilla liikenneinsinöörinä. Koukkula on mukana Oulun kaupungin kehittämisessä niin liikennejärjestelmätasolta maankäytön kehittämishankkeisiin kuin pyöräilyn ja kävelyn edistämishankkeisiin. Koukkula on mukana tällä hetkellä mm. Oulun keskustan liikenteen yleissuunnitelman laadinnassa, johon esittelyssä oleva yritysvaikutusten arviointi on tehty.


Salermo, Marek, Helsingin Kaupunki

Helsingin keskustan liikennejärjestelmän skenaariotarkastelu


Touru, Tapani, Tampereen kaupunkiseutu kuntayhtymä

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen

Tarkennettu otsikko: Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen: tahtotilaa, tavoitteita ja toimeenpanoa

Touru on toiminut Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäpäällikkönä vuoden 2018 alusta. Tehtävässään hän koordinoi seudun liikennejärjestelmäyhteistyötä, jonka pyrkimyksenä on yhteistyön, strategisen suunnittelun ja strategisten kärkien toimeenpanon edistämisen keinoin myötävaikuttaa liikennejärjestelmän ja yhdyskuntarakenteen kestävään kehitykseen. Viimeaikoina yhteistyössä ja yhteissuunnittelussa ovat korostuneet vauhdilla kasvavan seudun siirtyminen raiteille ja polkupyörän renkaille. Ennen siirtymistä töihin synnyinseudulleen, Touru toimi vastaavissa tehtävissä Helsingin seudulla. Näissä tehtävissä hänelle on ehtinyt muodostumaan kohtalaisen selkeä kuva siitä, miten liikennejärjestelmien suunnittelun ja kehittämisen kokonaisuus toimii ja ei toimi. Touru uskoo vahvasti asiaansa, yhteistyöhön ja kokonaisuuden suunnitteluun. Tätä tematiikkaa hän tutkii myös väitöskirjaharrastuksessaan.


Nissinen, Aino, Ramboll Finland Oy

Uusia menetelmiä keskustojen läpiajoliikenteen selvittämiseen

Aino Nissinen työskentelee ryhmäpäällikkönä ja projektipäällikkönä Rambollin Kaupunkiliikenteen hallinta -yksikössä. Nissisen vahvuuksia ovat liikennemallit, hankearvioinnit sekä erilaisten aineistojen käsittely. Nissinen on ollut mukana laatimassa useita strategisen tason liikenneselvityksiä sekä vastaa useiden kaupunkiseutujen liikennemalleista. Nissinen on laatinut useita erilaisia päästö-/ilmastovaikutusten arviointeja eri kaupunkiseutujen liikennemalleja hyödyntäen. Viime aikoina Nissinen on hyödyntänyt yhä vahvemmin erilaisia data-aineistoja selvitysten tukena ja laatinut analyysejä ihmisten liikkumisesta esimerkiksi joukkoliikenne- ja mobiilidatoja hyödyntäen


Talvi, Jukka, Vaasan kaupunki

Pyöräilyallianssi

Muukkonen, Veera, Vison Oy

Pyöräilyallianssi


Koskela, Aaron, Forum Virium Helsinki Oy

Liikkumisen digitaalinen kaksonen avaa väylää uusille palveluille

Kaupunkitekniikan kunnossapidon, logistiikan ja infrarakentamisen toimialojen monipuolisissa työtehtävissä viimeisen reilun vuosikymmenen ajan toiminut käyttäjälähtöinen kehittäjä. Työskentelen innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingillä teknisenä asiantuntijana älyliikenne- tiimissä, paikkatietoon ja digitaaliseen kaksoseen liittyvien palveluiden suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Tavoitteenamme on kehittää tulevaisuuden kaupunkiratkaisuja yhteistyössä kaupungin, kaupunkilaisten, yritysten ja tiedeyhteisöjen kanssa.”


Haikonen, Johannes, Sitowise Oy

Miten tehostaa kaupunkilogistiikkaa ja samalla vähentää päästöjä?

Johannes työskentelee Sitowise Oy:llä logistiikan asiantuntijana. Sitowisellä Johannes on osallistunut lukuisiin logistiikkaa ja liikenneverkkoja koskeviin valtakunnallisiin ja alueellisiin selvityksiin sekä kehitysprojekteihin. Viime aikoina töiden painopiste on keskittynyt erityisesti kaupunkilogistiikkaa ja viimeisen kilometrin jakelua koskeviin hankkeisiin. Laajempien selvitysten ja kehitysprojektien lisäksi, Johannes hyödyntää erilaisia paikkatietoanalyysejä mm. kuljetusreittien ja verkostojen analysointiin ja suunnitteluun.


To 23.3.2023
Biorex 3, Kestävä liikkuminen

Vaarala, Harri, Oulun kaupunki

Oulun matka pyöräväylien talvikunnossapidon mallikaupungiksi

Harri Vaarala toimii liikenneinsinöörinä Oulun kaupungilla, vastaten Oulussa kaikesta pyöräliikenteen edistämisestä, pyöräväylien infrasuunnittelusta ja toteuttamisesta, talvikunnossapidon kehittämisestä, pyöräilyn brändäyksesta ja markkinoinnista


Mäenpää, Arttu, sitowise oy

Oulun matka pyöräväylien talvikunnossapidon mallikaupungiksPyöräkatu Suomessa – kokemukset Kulosaaren puistotiestä

DI Arttu Mäenpää toimii Sitowisellä liikennesuunnittelijana erilaisissa kaupunkikehityshankkeissa. Hän teki 2022 diplomityönsä Helsingin kaupungille pyöräliikenteeseen liittyen, ja pyöräliikenteen ja kestävän liikkumisen edistäminen suunnittelun kautta onkin hänen suurin ammatillinen kiinnostuksen kohteensa.


Taskinen, Emilia, Finnmap Infra Oy

Kyläteillä perinteisestä autokeskeisyydestä eroon

Emilia Taskinen työskentelee liikennesuunnittelijana Finnmap Infra Oy:ssa monipuolisesti infrahankkeiden parissa varhaisista esiselvitysvaiheista väylän työmaalle saakka sekä tutkivasta selvitystyöstä konkreettiseen suunnitteluun. Taskinen kaipaa väylien suunnitteluun laajempaa hyvinvointivaikutusten ymmärrystä sekä koko alalle lisää ilmastotoimiin vastaavaa politiikkaa


Taskinen, Johanna, Matkahuolto

Kutsukyytipalveluiden tulevaisuutta etsimässä

Johanna Taskinen (os. Kallioinen) työskentelee kehityspäällikkönä Matkahuollon Matkustaja- ja Liikennöitsijäpalveluissa vastuualueenaan kutsukyyti. Johannalla on yli 20 vuoden kokemus uusien ja kestävien liikkumispalvelujen tutkimisesta, kehittämisestä ja liiketoiminnasta. Johanna perusti Kyyti Groupin, jossa toimi asiakaskokemusjohtajana ja tuotejohtajana vuosina 2016–2021. Tätä ennen Johanna on konsultoinut työnantajia kestävässä liikkumisessa Mobinet Oy:ssä, käynnistänyt valtakunnallisen liikkumisen ohjauksen koordinointityön Motivassa sekä tehnyt useita kestävään liikenteeseen liittyviä selvityksiä Straficassa. Johanna muistetaan myös diplomityöstään ”Pyöräilyn institutionaalinen asema liikennesuunnittelussa” vuodelta 2002. Johanna käyttää itse aktiivisesti uusia liikkumispalveluja ja pyöräilee, ja perhe pärjää yhteiskäyttöautoilla.


Myllärinen, JARI, Väylävirasto

Tieverkon palvelutasot automaattiliikenteelle

Jari Myllärinen (DI, geoinformatiikka) toimii kehittämispäällikkönä Väyläviraston Tieto-osastolla. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus it-alan konsultointi ja kehitystehtävistä ja viimeiset 10 vuotta hän on työskennellyt liikennealan digitalisaatioon ja liikenteen automaatioon liittyvien kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- sekä kehitystehtävien parissa. Tällä hetkellä ajankohtainen tutkimusteema on se, millaisia toimenpiteitä väylänpitäjän tulee tehdä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä edistääkseen tieliikenteen automaation toimintaedellytyksiä.


Kulmala, Risto, Traficon Oy

  Mitä automaattiautot erityisesti tarvitsevat liikenneinfralta?

Professori, TkT Risto Kulmala työskentelee johtavana asiantuntijana Traficon Oy:ssä ja on tätä ennen toiminut Liikennevirastossa, VTT:ssä, Lundin yliopistossa ja TNO:ssa. Hän on toiminut useiden suurten kansallisten ja kansainvälisten T&K-ohjelmien ja projektien vetäjänä sekä erilaisten tieteellisten ja teknisten komiteoiden jäsenenä tuottaen yli 400 julkaisua.  Hänen osaamisalueitaan ovat verkottuneet automaattiset ajoneuvot ja niiden vaatimat toimintaympäristöt sekä fyysiset, digitaaliset ja operationaaliset infrastruktuurit,  älyliikenteen arviointi ja toteutusstrategiat, liikenneturvallisuus, tilastolliset mallit ja liikennekäyttäytymisen kenttätutkimukset.


Kinnunen, Tapio, Ramboll Finland

Kestävät matkaketjut erilaisilla alueilla

Tapio Kinnunen toimii ryhmäpäällikkönä Ramboll Finland Oy:ssä Smart Mobility -sektorin Sustainable Mobility -yksikössä. Kinnusella on laaja osaaminen kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden eri osa-alueilta vuodesta 2012 alkaen. Kinnunen toimi ennen konsulttiuraansa liikennesuunnittelijana Hyvinkään kaupungilla, missä hänen vastuualueitaan olivat kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden osa-alueet.

Kinnusen pääosaamisalueena on kestävän ja turvallisen liikkumisen edistäminen strategisella tasolla. Kinnunen on ollut projektipäällikkönä, asiantuntijana ja pääsuunnittelijana kestävän liikkumisen ohjelmissa, kävelyn sekä pyöräliikenteen edistämisohjelmissa, pysäköintipoliittisissa strategioissa ja selvityksissä, alueellisissa hiilitiekartoissa sekä erilaisissa liikkumisen ohjauksen hankkeissa. Kinnusella on myös laajaa osaamista liikenneturvallisuustyön sekä liikennejärjestelmätyön strategiselta ja operatiiviselta tasolta, ja hän on toiminut asiantuntijakoordinaattorina kymmenissä kunnissa ja useissa maakunnissa.


Puolamäki, Anna, Uudenmaan ELY-keskus

Kestävät matkaketjut erilaisilla alueilla

Puolamäki työskentelee liikennejärjestelmävastaavana Uudenmaan ELY-keskuksessa. Tehtäviin kuuluvat liikennejärjestelmäsuunnittelu, liikennejärjestelmätyö sekä kaupunkiseutujen MAL-suunnittelu. Kestäviin matkaketjuihin liittyvät selvitystyöt ovat olleet tärkeä osa työnkuvaa viime vuosina.


Korhonen, Siiri, FLOU

SUMP osana seudullista maankäytön ja liikenteen

Esitykseen osallistuu myös Kati-Jasmin Kosonen, Tampereen seudulta


To 23.3.2023
Neuvotteluhuone 1, Väylänpidon kestävyys

Liljeroos-Cork, Johanna, Tampereen yliopisto

Hankinnan arvonluontiketjut infran tuottavuuden parantamisessa

Johanna Liljeroos-Cork on analyyttinen ja elämänmyönteinen väitöstutkija Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta. Johanna suhtautuu infra-alaan uteliaan kiinnostuneesti ja häntä kiehtoo systeemisen ja monimutkaisen kokonaisuuden hahmottaminen sekä erilaisten vaikutussuhteiden tunnistaminen. Johanna lähestyy infra-alaa yhteiskunnan tarpeisiin rakennetun palvelujärjestelmän näkökulmasta. Hänelle tärkeää on kiinnittää tutkimushavaintoja vahvan tutkimuksellisen pohjan omaaviin viitekehyksiin sekä muodostaa tutkimustuloksia laadukkaan ja monipuolisen arvioinnin kautta.

Laitinen, Kaisu, Tampereen yliopisto

Hankinnan arvonluontiketjut infran tuottavuuden parantamisessa

Kaisu on ihmiskeskeinen ja käytännönläheinen infra-alan kehittämisen asiantuntija. Kaisulla on tukevasti jalat maassa ja pää pilvissä, kun hän työkseen ratkoo infra-alan tuottavuuden pulmia Rambollilla sekä syventyy väitöskirjatutkimuksessaan Tampereen yliopistolla erinäisiin infrarakentamisen tuottavuuden parantamisen kysymyksiin. Kaiken tekemisen keskiössä on infran ja rakennetun ympäristön kestävän elinkaarijohtamisen kehittäminen.


Liimatainen, Ari, Väylävirasto

Jalankulun suunnitteluohje

Ari Liimatainen on työskennellyt tiensuunnittelun ja niihin liittyvien ohjeiden parissa yli 30 vuotta. Nykyisessä tehtävässään Väylävirastossa tiensuunnittelun asiantuntijana hän on vastannut muun muassa pyöräliikenteen ja jalankulun suunnitteluohjeiden laadinnasta.


Somerpalo, Sakari, Linea Konsultit Oy

Luonnon monimuotoisuus ja väylänpidon suunnittelu

Somerpalo työskentelee projektipäällikkönä Linea Konsultit Oy:ssä. Hänellä on yli 30 vuoden monipuolinen kokemus liikenteen ja maankäytön suunnittelu- ja tutkimustehtävistä. Koulutukseltaan Somerpalo on DI (tie- ja liikennetekniikka) sekä HTM (aluetiede ja ympäristöpolitiikka). Viime aikoina hänen työtehtävissään ovat painottuneet erilaiset liikennehallinnon asiantuntijatehtävät ja t&k-selvitykset sekä maakuntien ja kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnittelu. Muita viime vuosien konsulttitöiden yleisimpiä aiheita ovat olleet mm. ohjelmatason vaikutusten arviointi, liikenteen ja maankäytön suunnittelun kytkennät sekä erilaiset kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suunnittelu- ja selvitystehtävät. Liikenne- ja maankäyttökysymysten lisäksi Somerpalo on opinnoissaan ja työtehtävissään perehtynyt laajasti myös aluekehitykseen, -kehittämiseen ja saavutettavuuteen sekä ympäristökysymyksiin.


Haulos, Sini, Ramboll CM Oy

Kiertotalous väylänpidossa

Sini Haulos toimii Rambollin Infraomaisuuden hallinta-yksikön päällikkönä.

Valokoski, Laura, Väylävirasto

Kiertotalous väylänpidossa

Laura Valokoski työskentelee Väylävirastossa materiaalien ja kiertotalouden kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.


Hiekkalahti, Anssi, Roadscanners Oy

Kuivatuksen kunnossapidon digitaalisen hallinnan kehittäminen

Anssi Hiekkalahti on koulutukseltaan yhdyskuntarakentamisen diplomi-insinööri. Hän työskentelee Roadscanners Oy:n Tampereen toimipisteessä. Hänellä on kokemusta mm. erilaisista tien kuntomittauksista ja analyyseistä, rakenteen parantamisen suunnittelusta ja eri tyyppisistä teihin liittyvistä tutkimus- ja kehitysprojekteista.


Korkiala-Tanttu, Leena Aalto-yliopisto

Uusiomateriaalien tuoreimmat sovellukset infrarakentamisessa

Professori TKT Leena Korkiala-Tanttu valmistui vuonna 1984 diplomi-insinööriksi TKK:lta pääaineena Maamekaniikka ja pohjarakentaminen. Hän opiskeli rakenteiden suunnittelua, tietekniikkaa sekä insinöörigeologiaa. Diplomi-insinöörin tutkinnon jälkeen Korkiala-Tanttu toimi 15 vuotta erilaisissa konsulttitehtävissä geoteknikon roolissa tutustuen erityisesti Varsinais-Suomen alueen olosuhteisiin. Vuonna 1999 hän siirtyi VTT:lle tutkijaksi Yhdyskuntatekniikan ryhmään tutkien teiden päällysrakenteita sekä tehden infrarakentamisen elinkaariselvityksiä. Vuonna 2008 hän siirtyi Pöyry Finlandin palvelukseen erikoisasiantuntijaksi ja tiiminvetäjäksi. Krkiala-Tanttu väitteli vuonna 2009 tien päällysrakenteen urautumisesta, eli pysyvistä muodonmuutoksista. Korkiala-Tanttu on toiminut Aalto-yliopistossa geotekniikan professorina kesästä 2010 lähtien. Tehtävät yliopistossa ovat painottuneet erityisesti opettamiseen tutkimusta unohtamatta. Korkiala-Tanttu toimii rakennustekniikan laitoksen laitosjohtaja, ja on toiminut koulutusohjelman johtajana, varajohtajana useammassakin koulutusohjelmassa sekä jäsenenä useassa Aallon komiteassa. Lisäksi hän on vetänyt useita tutkimushankkeita. Viime vuosina tutkimus on keskittynyt infrarakentamisen kiertotalouteen ja vähähiilisyyteen.


Knuuti, Markku, AFRY-Finland

Päällysteiden hallintaa mobiilipelin avulla

Markku Knuuti on Tie- ja Liikennetekniikan DI, valmistunut Oulun Yliopistosta 1999.

Hänellä on yli 20 vuoden kokemus tieomaisuuden hallinnasta, tiestön kuntoanalyyseistä, kunnossapitosuunnitelmien laadinnasta ja strategisesta tieomaisuuden hallinnasta.

Hän on ollut projekteilla 20 eri maassa perustamassa valtiotason tieomaisuuden hallintajärjestelmiä, laskenut tienrakennushankkeiden taloudellisuutta HDM-4:llä sekä tehnyt verkkotason inventointeja ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä.

Tilaajina ovat olleet mm. Maailman Pankki (WB), Aasian Kehityspankki (ADB), Nordic Development Fund (NDF), EBRD sekä Karibian Kehityspankki (CDB).


Ailisto, Mikko, Finnmap Infra Oy

Päällystystöiden digitalisaatio

Mikko Ailisto toimii Finnmap Infra Oy:ssä digipäällystämisen asiantuntijatehtävissä sekä suunnittelijana tie- ja ratahankkeissa. Vuodesta 2019 asti hän tehnyt kehitystyötä päällystystöiden digitalisaation edistämiseksi.


Niskanen, Arto, RoadCloud Oy

Joukkoistettu ajoneuvotieto päällysteen kunnon seurannassa

Arto Niskasella on pitkä työkokemus ja tohtorintutkinto ajoneuvotekniikan sekä signaalinkäsittelyn alalta. Arto on kehittänyt mm. rengasantureita sekä kitkaestimointia. RoadCloud:lla hän vastaaoperaatioista, eli mm. fleet-kumppanuuksista sekä laitteistoista.


To 23.3.2023
Studio, Keskusteluja

Ratamäki, Hannu, Vison Oy

Arvojohtaminen muuttuvassa maailmassa -keskustelu


Tengvall, Raimo, Forum Virium Helsinki

Nopeusrajoitusavustimet (ISA) pakollisiksi – onko data valmis? -keskustelu

Raimo Tengvall on viettänyt koko ikänsä ja työuransa autojen ja liikenteen parissa. Innostus on vienyt mm. luotsaamaan TV-ohjelma Puskuria sekä viime vuodet älyliikenneprojekteja Forum Virium Helsingillä. Sosiologina Raimo on kiinnostunut liikenteen sähköistymisestä, autoilun muutospaineista ja teknologian mahdollisuuksista erityisesti ihmisten ja yhteiskunnan kannalta.

Lehtonen, Samuli, HERE Technologies

Nopeusrajoitusavustimet (ISA) pakollisiksi – onko data valmis? -keskustelu

Data Partnership Manager, Samuli Lehtonen on toiminut paikkatietojen ja datan hankinnan parissa 20 vuotta sekä seurannut datan ja digitaalisten tiekarttojen kehitystä Navteq, Nokia, HERE -näkökulmasta 15 vuotta. Tällä hetkellä Samulin keskeisenä työtehtävänä HERE:llä on koordinoida nopeusrajoituksiin liittyvän datan hankintaa EMEA:n alueella.


Airaksinen, Noora, Väylävirasto

Nopeusrajoitusavustimet (ISA) pakollisiksi – onko data valmis? -keskustelu

Noora Airaksinen on työskennellyt liikenneturvallisuuden parissa yli 20 vuotta. Nykyisessä tehtävässään Väylävirastossa tieturvallisuuden johtavana asiantuntijana hänen vastuullaan on tieturvallisuuden kokonaiskoordinointi ja kehittäminen. Työn ohessa Noora harrastaa liikennetapaturmiin ja onnettomuustilatsointiin liittyvää liikenneturvallisuustutkimusta ja toimii vakavaan vammautumiseen johtaneiden  liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan puheenjohtajana.Korhonen, Jouni, Helsingin kaupunki

Nopeusrajoitusavustimet (ISA) pakollisiksi – onko data valmis? -keskustelu

Jouni Korhonen on työskennellyt konsultilla ja Helsingin kaupungilla erilaisissa liikenne- ja kadunsuunnittelutehtävissä yhteensä yli 30 vuotta. Liikenteenohjaukseen liittyvät asiat ovat aina olleet erityinen kiinnostuksen kohde. Tällä hetkellä Jouni työskentelee Helsingin kaupungilla johtavana liikenneasiantuntijana, jonka vastuulla ovat mm. liikenteenohjauksen laadunvarmistus ja asiantuntijatehtävät. Parkkari, Inkeri, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Sähköpotkulautailun turvallisuus -keskustelu

Inkeri Parkkari toimii Traficomissa johtavana asiantuntijana ja hänen työtehtävänsä liittyvät pääasiassa tieliikenteen turvallisuuteen. Hän toimii myös keväällä 2022 perustetun mikroliikkumisen verkoston vetäjänä. Psykologikoulutuksen saanut Inkeri on tehnyt tieliikenteen turvallisuuteen liittyvää työtä jo reilun parinkymmenen vuoden ajan, erityisenä kiinnostuksen kohteenaan itsemurhat ja onnettomuustutkinta. Perheeseen kuuluu mies, kaksi kouluikäistä tytärtä ja kaksi kissaa.


Palomäki, Heikki, Helsingin kaupunki

Sähköpotkulautailun turvallisuus -keskustelu

Heikki Palomäki on liikennejärjestelmäyksikön päällikkönä Helsingin kaupunkiympäristön toimialalla. Liikennejärjestelmäyksikön asiantuntijat ovat vastuussa eri kulkumuotokohtaisten tehtävien edistämisestä sekä koko kaupungin liikennejärjestelmän strategista kehittämistä koskevista tehtävistä. Palomäki on ollut työssään tiiviisti tekemisissä sähköpotkulautojen kanssa kesästä 2021 asti ja on yksikkönsä asiantuntijoiden kanssa perehtynyt kulkumuotoon liittyviin erilaisiin näkökulmiin ja haasteisiin.


Kallio, Heikki, Poliisihallitus

Sähköpotkulautailun turvallisuus -keskustelu

Olen 51-vuotias perheellinen poliisitarkastaja Taka-Töölöstä Helsingistä. Perheeseeni kuuluu vaimo, tytär sekä kissa ja koira. Poliisina olen toiminut vuodesta 1998 ja liikenneasioiden parissa olen työskennellyt vuodesta 2010. Poliisihallituksen liikenteen vastuualueelle siirryin Helsingin poliisilaitoksesta vuonna 2017. Poliisihallituksessa vastuulleni kuuluu mm. liikenneviestintä ja suojattomien tienkäyttäjien turvallisuus.

Bürkland, ELina, TIER Finland

Sähköpotkulautailun turvallisuus -keskustelu

Elina Bürkland työskentelee TIER Mobility Finlandin maajohtajana edistäen uusien, ympäristöystävällisten mikroliikkumispalveluiden kehitystä ja integrointia kaupunkiympäristöön Suomessa. Osana tehtäviään Elina tekee yhteistyötä eri liikennealan yhdistysten, kaupallisten organisaatioiden ja kuntien kanssa.